སྤྱི་ལོ ༡༩༨༠ ཟླ༩ ཚེས ༢༩

གཟའ་པ་སངས།

 

སྙིང་ཉེ་བའི་ཆུང་མ་ལགས།

ཉིན་མང་པོ་ཞིག་ལ་མཚོ་གྲུ་རུ་བསྡད་རྗེས།དེ་རིང་ད་གཟོད་ང་ཚོ་ཨེ་ཌན་ལ་ཐོན་འགྲོ་བས། ཡུན་རིང་པོ་ཞིག་གི་རྗེས་མཚོ་དང་ཁ་བྲལ་ཏེ་སྐམ་སའི་ཐོག་ཏུ་བགྲོད་ཐུབ་པར་བསམ་ན་སྤྲོ་སྣང་ལྡན་པ་ཞིག་རེད་མོད། འོན་ཀྱང་། ས་ཆ་དེར་འགོ་ནད་ཅིག་གིས་ཁྱབ་སྐད་ཐོས་པས། དེར་ཐོན་མ་ཐག་གྲུ་གཞན་ཞིག་གི་ནང་སྤོར་དགོས་ཟེར། དེ་བས་དཀའ་སྣང་ཞིག་ལྷག་ཏུ་སྐྱེས་ཡོང་གིན་འདུག ད་ཐེངས་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་འདི་ནི་སྡུག་བསྔལ་རྐྱང་རྐྱང་ཞིག་ལས་མ་འདས་ཏེ། མཚོ་གྲུ་རུ་བསྡད་དེ་ཉིན་གསུམ་གྱི་རིང་ལུས་པོ་ཡོངས་སུ་ཚ་རྒྱས་ཏེ་འགུལ་ཡང་མི་ཐུབ་པའི་ཚོད་རེད། མ་ཟད་ཅི་ཞིག་ཟ་ཡང་ཕྱིར་སྐྱུག་ཡོང་བས་ད་ཐེངས་ཀྱི་འགུལ་བཞུད་འདི་ལ་ཉེ་གཏིང་ནས་ལོག་ཡོངས།

འགྲུལ་བཞུད་ཉིན་གཉིས་པའི་དགོང་མོ་དེར། སྣང་བ་ཞིག་ལ་ངའི་རྣམ་ཤེས་ལུས་པོར་བྲལ་ཏེ་ཕྱིར་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག ཁྱིམ་གྱི་མལ་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཁྱོད་དང་བྱིས་པ་གཉིས་ཀ་ངལ་གསོ་ཡོད་པ་མཐོང་བས། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་འགྲམ་པར་འོ་ཞིག་བྱེད་ཞོར་ “ཆུང་མ་ལགས། ད་ཐེངས་ངས་རང་ཉིད་ཀྱི་ལུས་པོ་བསྐྱུར་ཏེ་ཁྱོད་ཐུག་འཕྲད་དུ་ཡོང་ཡོད་པས།རྗེས་ནས་ང་ཡོ་རོབ་ནས་ཕྱིར་ལོག་ཡོང་དུས། སྐབས་དེར་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་རིག་ཡོད་མེད་འདྲི་ན་འདོད” ཞེས་བཤད་རྗེས། གཅེས་ཕྲུག་གཉིས་ལ་ཡང་འོ་ཞིག་བྱས་ཏེ་ཕྱིར་ལོག ནད་ཀྱིས་མནར་བའི་ཉིན་དེ་དག་གི་རིང་རང་ཉིད་ཁྱོད་ཁོ་ནའི་གམ་དུ་ཡོད་ན་བསམ་པའི་སྟོང་བསམ་གྱི་ཁྲོད་ནས་དུས་ཚོད་འདའ་ཐབས་བྱེད།གང་ལྟར་ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་ང་དྲན་ཡོད་ངེས།ཞིབ་འདང་ཞིག་རྒྱབ་ན་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ལས་ལྷག་པའི་དག་ཞིང་ཞིག་གང་ན་ཡང་མིན་འདུག་པས།ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིར་ཐོན་རྗེས་སླར་ཡང་ཕ་ཡུལ་དང་ནམ་ཡང་ཁ་མི་བྲལ་བའི་ཆོད་སེམས་བརྟན་པོ་ཞིག་སེམས་སུ་བརྡབས་ཡོད།

དེ་རིང་།ཏག་ཏག་གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་རྗེས་འཁྲུས་བྱེད་ཐུབ་སོང་།མ་གཞི་འཁྲུས་ལ་རོལ་བ་ནི་ཆེས་བག་ཡངས་བའི་ངལ་གསོ་དུས་ཚོད་ཅིག་ཡིན་ན་ཡང་།འདི་གར་དེ་དང་ཡེ་ནས་མི་འདྲ་སྟེ། བ་ཚྭའི་ཆུ་ཡིས་ལུས་པོ་ཡོངས་ལྗན་ལྗིན་ཏུ་བཏངས་ཤིང་། སྐྲ་ཡང་འཕྱིང་སྟེ་ལྟ་སྲོལ་མེད་པ་ཞིག་ཏུ་བཏང་སོང་།གྲུ་ཐོག་ནས་འཁྲུས་བྱེད་པ་ནི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ལས་ཅི་ཡང་མ་མཆིས། ད་ནི་ང་རང་མཚོ་ལ་ཧ་ཅང་སུན་སྣང་སྐྱེས་ཏེ་འདུག་པས་་མྱུར་དུ་ཡོ་རོབ་ཏུ་ཐོན་ཏེ་མཚོ་དང་ཁ་བྲལ་ན་འདོད། འོན་ཀྱང་།ཡོ་རོབ་ཏུ་ཐོན་པར་ད་དུང་བདུན་གཅིག་ལྷག་འགོར་འགྲོ་སྐད།མ་གཞི་ད་ནི་མཚོ་རླབས་ཡོངས་སུ་འཇགས་ཏེ་གྲུ་ཡི་འགུལ་བསྐྱོད་རྒྱུན་ལྡན་ལྟར་འདུག་པས་དེ་སྔོན་ལྟར་མགོ་ཡོམ་འཁོར་བ་སོགས་ཅི་ཡང་མི་བྱེད་པར་ལུས་པོ་ཡང་བདེ་ལ་བབས་འདུག

འགྲུལ་བཞུད་ཁྲོད་གྲུ་འཁྱམས་ནས་གན་རྐྱལ་ལོག་སྟེ་གཞན་ལ་ཁ་བརྡ་བྱེད་པའམ། སྟོང་འདང་རེ་རྒྱག་པ། ཡང་དཔེ་ཀློག་རྐྱང་རྐྱང་གི་ཉིན་མ་འཁྱོལ་ཐབས་བྱེད།དགོང་མོ་ཡང་ང་དང་གྲོགས་པོ་འགའ་གྲུ་འཁྱམས་ནས་མལ་ས་བཅའ་བ་ལས། གྲུ་ཐོག་གི་ཤིང་ཁང་དོག་མོ་དེ་དག་གི་ནང་ནས་གཉིད་ཀྱང་སྤྲོ་བོ་ཞིག་མ་རེད། མ་ཟད་དེའི་ནང་ནས་ཡུད་ཙམ་བསྡད་རྗེས་མགོ་ཡང་ན་ཡོང་།མདང་དགོང་གློ་བུར་དུ་ཆར་བབས་ན་ཡང་ང་ཚོས་རང་ཉིད་ཀྱི་མལ་གོས་འཁྱེར་ཏེ་ཆར་ཞོལ་བྱེད་པ་ལས། སུ་ཞིག་ཀྱང་ཤིང་ཁང་དོག་མོ་དེའི་ནང་འགྲོ་འདོད་མི་འདུག དགོང་མོ་དེ་ནས་བཟུང་བསྟུད་མར་ཉིན་འགར་ཆར་བབས་རྗེས།སླར་ཡང་དྲོད་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་གཡའ་དག་པའི་གནམ་ངོ་ནས་ག་ལེར་འཛུམ་ཡོང་བས། ཉི་མ་ནི་རང་ཅག་ལ་ཇི་འདྲའི་སྙིང་བ་ཞིག་རེད་ཨང་སེམས།

གྲུ་ཐོག་ཏུ་ད་དུང་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་འགའ་འདུག ཁོ་ཚོའི་ཨ་མ་གློ་བུར་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཤོར་ཏེ་ཨ་ཕས་ཁོ་ཚོ་ཁྲིད་ནས་དབྱིན་ཡུལ་དུ་བུད་འགྲོ་ཟེར།ངའི་སེམས་ནང་ནས་སྙིང་རྗེ་ཚད་མེད་ཅིག་སེམས་སྡུག་དང་བཅས་ཏེ་སེམས་པའི་གཏིང་ནས་ཕྱིར་འཕྱོ་ཡོང་།གྲུ་ཐོག་ནས་ཨ་ཕ་དེས་ནམ་ཡང་སེམས་ཁུར་དང་བཅས་ཏེ་བྱིས་པ་ཚོ་གང་དུ་སོང་ན་དེར་གཞུག་དེད་ནས་འདུག་ཀྱང་།ཁོས་བྱིས་པ་གཉོར་སྐྱོང་བྱེད་མི་ཤེས་པ་མ་ཟད།བུ་མོ་ཚོར་གོན་པ་ཞིག་ཀྱང་གོན་ཤེས་ཀྱིན་མི་འདུག།མཚམས་ལན་རེར་ཁོ་ཚོ་ཆར་ནང་དུ་བུད་འགྲོ་བས་ཨ་ཕས་སྡང་བའི་ཉམས་དང་བཅས་ཏེ་སྡིག་ན་ཡང་། བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཚོས་ “ང་ཚོ་ཆར་ནང་དུ་འགྲོ་བར་ཧ་ཅང་དགའ”་ཞེས་རྩེད་འཇོར་རོལ་ནས་འདུག་པས། ཨ་ཕས་ཁོ་ཚོ་དགའ་སྤྲོས་གཏད་ཡོད་པ་རིག་རྗེས་ངོ་གདོང་འཛུམ་གྱིས་གང་འགྲོ བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་དག་རིག་རྗེས་ངས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་བྱིས་པ་གཉིས་ཀ་ལྷག་ཏུ་དྲན། མདང་ནུབ་གཅེས་ཕྲུག་བྷེ་ལིས་གྲུ་ཆུང་ཞིག་གི་ནང་ནས་དགའ་སྤྲོས་ངང་རྩེད་འཇོར་རོལ་བཞིན་པ་རྨི་ལམ་དུ་རྨིས་བས།མཛེས་སྡུག་རྐྱང་རྐྱང་གིས་བསླུས་པའི་ཁོ་མོ་ནི་ཇི་འདྲའི་ཡིད་འཕྲོག་པ་ལ་ཨང་།ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཕ་ཡུལ་དུ་ལོག་སྐབས་ཕྲུ་གུ་གཉིས་ལ་ལེགས་སྐྱེས་ཅི་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་བ་གསལ་བོ་ཞིག་བཤད་རོགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ཡིག་འདི་འབྱོར་མ་ཐག་ཏུ་འཕྲིན་ལན་སྐུར་ཐུབ་སོང་ན། ང་དབྱིན་ཡུལ་དུ་འབྱོར་དུས་ཁྱེད་ཀྱིས་འཕྲིན་ཡིག་མྱུར་དུ་འབྱོར་ངེས། དབྱིན་ཡུལ་དུ་འཕྲིན་སྐྱེལ་ཉིན་མོ་གཟའ་མིག་མར་ཡིན་པ་མ་བརྗེད་ཅིག།ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་ཚབ་ཏུ་བྱིས་པ་ཚོར་འོ་ཡིད་ཚིམས་པ་རེ་བྱེད་རོགས། མ་ཟད་ཁྱོད་རང་ཉིད་ལ་ཡང་།

 

ཉི་དབང་མགོན་པོ།

 

Bhai Chhoto Bou

 

Today we will reach a place called Aden and touch land again after a long time. But we cannot disembark, in case we pic up some contagious disease. On arrival in Aden we have to change ship, which will be a big voter. I cannot tell you how seasick I have been this time– for three days, whatever I swallowed just came up again, my head felt dizzy and the rest of me was in turmoil— I even wondered whether I would pull through. On Sunday night I distinctly felt my self leave my body and go to Jorasanko. You were lying on one side of the big bed, Belt and Khoka beside you. I caressed you al little and said, “little wife, remember this Sunday night when I left my body and came to see you — when i return from Europe I shall ask you if you saw me”.  Then i kissed Beli and Khoka and came back. When i was ill did you ever think of me? I became restless thinking of seeing you again. Nowadays I feel constantly that there is no place like home — this time when I get back I shall not stir out any more.

Today I had my first bath for a week. But baths here are not a pleasure; the salt in the seawater makes the whole body sticky and my hair becomes matted and horribly glued together — it is an odd sensation. i think I shall avoid bathing until I leave the ship. it will be another week before we reach Europe — when we get there, I shall be glad to set foot on land. I have had enough of the ocean day and night. But at present the sea is pretty calm, the ship hardly rolls, and I am no longer sick. All day i lie on deck a long chair and either chat with Loken, ponder, or read a book. At night too, we make our beds on deck and avoid entering our cabins if possible.  Going inside the cabin makes you feel queasy. Last night, though, fit suddenly rained — we had to drag our bedding to a place where the rain could not get at us. since then it has not stopped raining, after being fine and sunny yesterday. On board there are some little girls, whose mother has died and whose father is taking them to England. when I look at them I feel pity. there after goes everywhere with them, but he doesn’t know how to dress them proper or how to look after them. when they go out in the rain and he warns them no to, “they tell him we like going out in the rain” — which makes him laugh a bit; seeing them happily playing in the rain he cannot bring himself to stop them. to look at them reminds me of my own babies. last night I dreamt of Beli — she had come on board the steamer, and she looked lovelier than i can say. you must tell me what sort of thing i should bring them when i return home. if you answer this letter immediately, i might receive your reply while i am in England. remember that Tuesday is the day of mailing to England. give the children lots of kisses from me — and have yourself too.

Sri Ravindranath Tagore

པར་དབང་ཁོངས་གཏོགས་ས་ནི་རྩོམ་པ་པོ་དྲ་བ།བརྒྱུད་སྤེལ་བྱེད་དུས་ངེས་པར་དུ་དྲ་ཐག་སོར་བཞག་བྱ་དགོས།

རྩོམ་ཡིག་གི་སྦྲེལ་ཐགhttp://www.tbwriters.com/?p=889